Przedszkole Numer Jeden

O projekcie

„Przedszkole Numer Jeden serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: „Zdolny maluch” nr projektu RPMA.10.01.04-14-i563/21

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach X Osi Priorytetowej, Działanie 10.1: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze miasta Warszawy w szczególności dzielnicy Wilanów w okresie od 02.05.2022 do 31.08.2023.

Cele ten zostanie osiągnięty poprzez:

  1. Utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Numer Jeden, wsparciem obejmiemy 10 dzieci w tym 5 kobiet, 
  2. Realizację dodatkowych bezpłatnych zajęć dla min 30% podopiecznych uczęszczających do placówki oraz nowych dzieci tj.70 dzieci/35 k, 
  3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli 2 osoby/2k (typ d) 

Cele szczegółowe:

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze miasta Warszawy w szczególności dzielnicy Wilanów poprzez utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Numer Jeden, 10/ 5 k w okresie 01.05.2022-31.08.2023

  1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez wyposażenie placówki w odpowiednie pomoce dydaktyczne- 6 zestawów w okresie 01.08.2022-31.08.2022. oraz w okresie trwałości.
  2. Zapewnienie maksymalnych możliwości rozwoju 70 dzieciom/35 k, poprzez i rozszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej przedszkola o bezpłatne zajęcia edukacyjne 01.09.2022-31.08.2023 

4.Podniesienie kwalifikacji kadry przedszkola (2osób/2k) poprzez udział w szkoleniach, w okresie 01.09.2022-31.08.2023 5. 

  1. Wzrost jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie oferty do potrzeb zdefiniowanych w diagnozie poprzez realizację zajęć dodatkowych stymulujących rozwój społeczno-emocjonalny dla 70 dzieciom/35 k w okresie 01.09.2022-31.08.2023

Wartość projektu: 561 725,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 449 380,00 PLN

b

Regulamin uczestnictwa w projekcie. 17.05.2022docx

b

Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy Dziecka

b

Załącznik nr 1 b-Formularz zgłoszeniowy Naczuczyciela

b

Załącznik nr 2 a-Deklaracja uczestnictwa w projekcie dziecko

b

Załącznik nr 2b Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciel

b

Załącznik nr 3- Umowa uczestnictwa w projekcie

b

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

b

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu o miejscu zamieszkania

b

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia zgoda na wykorzystanie wizerunku

b

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o rezygnacji